top of page

"In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure"

(Albert Einstein)

אנו מנהלים גם קופות גמל בניהול אישי (Individual Retirement Account).
זהו מכשיר חסכון המאפשר לנהל כספים נזילים בקופת גמל או קרן השתלמות, או הפקדת כספים לקופת גמל בהתאם לתיקון 190. ניהול התיק שקוף והלקוח יכול לראות את הרכב הנכסים בכל רגע נתון. הקופות אינן חייבות בניכוי במקור של מס רווחי הון

קופות גמל
בניהול אישי

בעוד בישראל החלו לשווק IRA רק לפני כעשור, בארה"ב מכשיר זה קיים מאז 1974.
הנכסים מנוהלים על ידינו ניהול אקטיבי ועל פי פרופיל הסיכון שנקבע מראש עם הלקוח, אך הפעילות שקופה והלקוח יכול לראות את הנכסים בכל רגע נתון
bottom of page