top of page

"Quality is never an accident.

It is always the result of intelligent effort"

(John Ruskin)

בכורה הוקמה ב-1982 והיתה אחד מבתי ההשקעות הפרטיים הראשונים בישראל שביצעו ניהול השקעות פרטי. במהלך ארבעת העשורים האחרונים צברנו מוניטין וניסיון רב בתחום ההשקעות, ובשוקי ההון הישראלי והאמריקאי בפרט

משרדי בכורה בתל אביב

מי אנחנו

בכורה מנהלת תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, חברות וגופים אחרים. החברה מתמחה בהשקעות בניירות ערך ואגרות חוב ישראלים, ניירות ערך ואגרות חוב זרים בשווקים בחו"ל, ובמיוחד באגרות חוב קונצרניות

בכורה עוסקת בניהול תיקים ובייעוץ השקעות בלבד, אינה מקבלת טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח ואין לה זיקה לנכסים פיננסים. עובדות אלה מונעות ניגוד עניינים בין בכורה ובין הלקוח, ומבטיחות שבחירת הנכסים להשקעה בתיק המנוהל תתבסס על ראיית טובת הלקוח בלבד

ללא ניגוד עניינים

לבכורה אין זיקה לנכסים פיננסיים, עובדה המונעת ניגודי עניינים בין בכורה לבין הלקוח ומבטיחה שבחירת הנכסים להשקעה בתיק המנוהל תתבסס על ראיית טובת הלקוח בלבד

יושרה

אנו מאמינים ביושר ושקיפות יותר מכל דבר אחר.

בכורה עוסקת בניהול תיקי השקעות פרטיים וניהול אישי של קופות גמל. איננו מקבלים טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסיים הנרכשים לחשבון הלקוח

רגולציה

בבכורה מקפידים לשמור על כללי הרגולציה והחוק. הפיקוח ותהליכי הבקרה מתבצעים ברמת ההנהלה של החברה, באמצעות מערכות המחשוב וכן בקרה פנימית

bottom of page