top of page

שאלות ותשובות

היכן הכסף שלי מנוהל ?

האם החשבון הוא על שמי?

מתי ניתן למשוך את כספי ההשקעה ?

לכמה זמן מתבצעת ההשקעה ?

מה היתרון בניהול תיקים על פני אפיקי השקעה אחרים?

מה התשואה הצפויה ?

מה היתרון היחסי שלכם ?

באיזה סוגי נכסים התיק מושקע?

היכן גאוגרפית הכסף מושקע ?

מהי אסטרטגיית ההשקעה שלכם ?

מה זה IRA ?

מהי אסטרטגיית שכבות ?

bottom of page