top of page

אין לראות באמור באתר זה משום התחייבות לתשואה עודפת

ו/או ייעוץ השקעות.

גילוי נאות

בכורה שירותי יעוץ והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקים ובייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הסדרת העיסוק בהשקעות").

 

החברה אינה עוסקת בשיווק השקעות.

 

החברה אינה מקבלת מחברי הבורסה החזר של עמלות בגין הפעולות המתבצעות בתיק הלקוח.

 

החברה לא מקבלת מכל צד שלישי טובות הנאה, כמו עמלות הפצה ו/או דמי ניהול ו/או השתתפות בעמלות מכל סוג, בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח.

 

bottom of page